BIO, BIC, ZIO, ZIC

, , .

:

  • 15 1000 
  • 400 °
  • .
  • (),

BIO, BIOA, ZIO .
BIA, BIC, ZIC TSC SiC .

  BIC
  BIO   ZIO
  BIC
   

. :

 :

  (1.86 MB)

 :

  (1.97 B)

:

  (183 KB)

:

  (565 KB)